Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS OFICERÓW

ZOSTAŃ OFICEREM WOJSKA POLSKIEGO

O przyjęcie do korpusu oficerskiego może ubiegać się osoba, która:

- posiada wyłącznie obywatelstwo polskie,
- posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej,
- posiada odpowiednie wykształcenie:

a) świadectwo dojrzałości - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia

b) dyplom ukończenia studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 12 miesięcznego studium oficerskiego

c) dyplom ukończenia studiów magisterskich w specjalistycznej dziedzinie - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na szkolenie oficerskie w ramach 3 miesięcznego studium oficerskiego

- nie był(a) karany(a) sądownie,
- ma co najmniej 18 lat,
- zda egzamin wstępny,
- odbędzie rozmowę kwalifikacyjną.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie w jednej z czterech szkół:

1) Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;

2) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni;

3) Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;

4) Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Kandydaci ubiegający się o powołanie do służby składają wniosek do komendanta szkoły:

- za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej – w przypadku żołnierzy,
- bezpośrednio – w przypadku osób ze środowiska cywilnego, dołączając:
- ankietę osobową,
- dokument potwierdzający posiadane wykształcenie (świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia
studiów) - CV (życiorys),
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- cztery zdjęcia legitymacyjne plus jedno w wersji elektronicznej,
- inne dokumenty (poświadczenia) rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wojskowy komendant uzupełnień lub dowódca jednostki, kieruje osobę do wojskowej komisji lekarskiej i wojskowej pracowni psychologicznej a następnie niezwłocznie przesyła do komendanta szkoły:

- orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
- opinie wojskowej pracowni psychologicznej;
- dokumenty ewidencyjne osoby.

Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - podchorążemu wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości:

1) w pierwszym roku nauki - 40%,

2) w drugim roku nauki - 50%,

3) w trzecim roku nauki - 60%,

4) w czwartym roku nauki - 70%,

5) w piątym roku nauki - 80%,

- najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, zwanego dalej "najniższym uposażeniem".

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl