Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KORPUS SZEREGOWYCH

WSTĄP DO KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH

Do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej posiadającego ukończone szkołę gimnazjum, po ukończeniu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

Ponadto do służby kontraktowej w korpusie szeregowych zawodowych można powołać:

 • żołnierza rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową, ukończył co najmniej gimnazjum, posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w korpusie osobowym w jakim ma pełnić służbę wojskową oraz stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

 

PROCEDURY POWOŁANIA ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 1. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłasza się do wojskowego komendanta uzupełnień, który ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.
 3. W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania żołnierza rezerwy na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodne z posiadanymi przez tego żołnierza kwalifikacjami.
 4. Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy chęci pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z nim oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.
 5. Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.
 6. Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy składa w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Do wniosku, żołnierz rezerwy załącza:

  • życiorys,
  • odpis skrócony aktu urodzenia,
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. prawo jazdy),
  • uwierzytelnioną kopię dowodu osobistego,
  • zaświadczenie organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, posiadającego kompetencje do wyznaczenia na to stanowisko,
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne na planowanym do objęcia przez żołnierza rezerwy stanowisku służbowym.
 1. Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy, kieruje go do wojskowej komisji lekarskiej – w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej – w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzeniu wniosku żołnierza rezerwy, właściwy organ wojskowy wydaje rozkaz personalny o powołaniu żołnierza do zawodowej służby wojskowej a następnie zawierany jest z nim kontrakt na pełnienie zawodowej służby wojskowej. Wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi kartę powołania i kieruje go do właściwej jednostki wojskowej w celu pełnienia zawodowej służby wojskowej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. 2014  poz. 1414 z póżn.zm).

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1299j.t).

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl