Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
SZKOLNICTWO WOJSKOWE

DECYZJA Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.08.2018r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 roku.


 

ZARZĄDZENIE Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2018 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019 w 2018 roku przeprowadzony zostanie nabór na pierwszy rok studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne do następujących uczelni:

 
• Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
• Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
• Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
• Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 

ROZPORZĄDZENIE Ministra Obrony Narodowejz dnia 8 marca 2018 r.w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych.


O przyjęcie na studia stacjonarne mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają obywatelstwo polskie, nie byli karani sądownie, posiadają odpowiednią zdolność psychiczna i fizyczną do pełnienia służby wojskowej, ukończyli co najmniej 18 lat życia, posiadają świadectwo dojrzałości. Osoby zainteresowane składają niezbędne dokumenty bezpośrednio do Rektorów-Komendantów uczelni wojskowych.

 

 

 AKADEMIE WOJSKOWE / SZKOŁY OFICERSKIE

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego jest uczelnią cywilno - wojskową podległą Ministrowi Obrony Narodowej, która kształci studentów cywilnych na jednolitych studiach inżynierskich lub magisterskich, z których część będzie potencjalnymi kandydatami na żołnierzy zawodowych. W strukturze tej uczelni utworzono Wydział Techniki Wojskowej kształcący studentów w specjalnościach niezbędnych Siłom Zbrojnym, a niewystępujących w uczelniach cywilnych. Ponadto WAT prowadzi kształcenie żołnierzy w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych na studiach doktoranckich, podyplomowych i kursach doskonalenia zawodowego.

 

Adres:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49
tel. 022 683 9000
 http://www.wat.edu.pl

Akademia Sztuki Wojennej jest najwyższej rangi uczelnią Wojska Polskiego, kształci i wychowuje studentów oraz prowadzi badania naukowe, przede wszystkim na potrzeby SZ RP. ASW szkoli również kadry cywilne na rzecz obronności państwa, m.in. przedstawicieli parlamentu, administracji państwowej i samorządowej. Uczelnia spełnia wymagania ustawy o szkolnictwie wyższym zarówno w zakresie edukacji, jak i promowania kadr naukowych.


 
 
Adres:
Akademia Sztuki Wojennej
al. gen. A. Chruściela 103
00-910 Warszawa 72
http://www.akademia.mil.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni jest uczelnią morską o ponad 80-letniej tradycji. Działalność dydaktyczno-wychowawcza Uczelni ukierunkowana jest na przygotowanie wysoko wykwalifikowanych dowódców i specjalistów na potrzeby jednostek floty i sztabów Marynarki Wojennej RP. Obecny program studiów obejmuje 5 letni okres nauki. Absolwenci otrzymują stopień podporucznika marynarki i tytuł magistra inżyniera.

 

 
 
Adres:
Akademia Marynarki Wojennej
ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
tel. 058 626 2276
 http://www.amw.gdynia.pl

Akademia Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu jest jedyną wyższą szkołą wojskową w Polsce kształcącą kadry oficerskie dla potrzeb Wojsk Lądowych. AWL, ze względu na charakter nauki i osiągnięcia jej absolwentów, przez wielu nazywana jest "Szkołą Generałów".
Nowoczesne rozwiązania w zakresie kształcenia młodych oficerów zaowocowały w 2003 roku uruchomieniem pilotażowego programu nauki - jednorocznego Studium Oficerskiego adresowanego do absolwentów szkół wyższych.
O przyjęcie do AWL mogą również ubiegać się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy od 2004 roku (po trzyletniej przerwie) będą ponownie przyjmowani do Szkoły. Nowy program kształcenia zakłada uzyskanie w trakcie studiów tytułu magistra.
Absolwenci szkoły mianowani są na stopień podporucznika i kierowani do dalszej służby w jednostkach wojskowych na stanowiska dowódców plutonów, m.in. do tak elitarnych jednostek, jak: GROM, Formoza, 6. Brygada Desantowo - Szturmowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej czy 1. Pułk Specjalny Komandosów. Najlepsi mają możliwość pełnienia służby w misjach pokojowych w ramach ONZ oraz pracy w strukturach NATO.

 

Adres:
Akademia Wojsk Lądowych
ul. Czajkowskiego 109
51-150 Wrocław
tel. 071 765 8115
 https://www.awl.edu.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie jest jednowydziałową uczelnią kształcącą podchorążych na kierunku LOTNICTWO w specjalnościach: pilot samolotu, pilot śmigłowca, nawigator naprowadzania, kontroler ruchu lotniczego. Ponadto dla kadry zawodowej wszystkich rodzajów sił zbrojnych RP prowadzone są kursy specjalistyczne, instruktorsko-metodyczne, oraz językowe I, II i III stopnia.


 
 
Adres:
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
ul. Dywizjonu 303 nr 12
08-521 Dęblin
tel. 081 883 7100
http://www.wsosp.deblin.pl

 

 

 

 

SZKOŁY PODOFICERSKIE
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych i Logistyki - Poznań
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej- Ustka

 

 

 

   
   

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl