Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

Rozkazem dowódcy WOW w dniu 06.09.1945 r powołana została Rejonowa Komenda Uzupełnień Warszawa Miasto, w której skład wszedł teren dzielnicy Mokotów. Zgodnie z Rozkazem z dnia 01.07.1956r powołano nową Wojskową Komendę Rejonową Warszawa Mokotów, która w swojej siedzibie przy ul Rakowieckiej 25 z dniem 01.07.1956 r przystępuje do samodzielnego działania. Zgodnie z decyzją Wojskowego Komendanta Wojewódzkiego Warszawa Miasto, przeniesiono Wojskową Komendę Rejonową Warszawa Mokotów w dniu 28.09.1964r do nowej siedziby przy ul. Czerniakowskiej 73/79. Od dnia 01.09.1966r Wojskowa Komenda Rejonowa Warszawa Mokotów zmieniła nazwę na Dzielnicowy Sztab Wojskowy Warszawa Mokotów. W listopadzie 1969 r Dzielnicowy Sztab Wojskowy  Warszawa Mokotów rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie przy ul. Puławskiej 4. Na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu WOW z dniem 04.06.1975r Dzielnicowy Sztab Wojskowy Warszawa Mokotów zostaje rozformowany, a z dniem 01.08.1975r utworzona zostaje Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów, która swoim zasięgiem obejmuje dzielnicę Mokotów, miasto i gminę: Piaseczno, Górę Kalwarię, Konstancin Jeziorna oraz gminę Prażmów. W chwili obecnej     Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji  niezespolonej, działającym na  podstawie:       

  • Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony,
  • Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień;
  • Rozkazu Szefa WSzW w Warszawie Nr PF-25 z dnia 19.06.2004 r. w sprawie przeformowania Wojskowych Komend Uzupełnień.

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa Mokotów realizowała i realizuje zadania, które obejmowały i obejmują ustawowe jej przeznaczenie, a mianowicie:

  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych,
  • administrowanie rezerwami osobowymi,
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony,
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością  państwa.

Każde z powyższych zadań głównych wymagało i wymaga w codziennej pracy i służbie realizacji wielu zadań szczegółowych, takich jak: przygotowanie do kierowania  zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, planowanie własnego mobilizacyjnego rozwinięcia, uczestniczenie w pracach związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, rekrutacją ochotników do służby zawodowej we wszystkich korpusach osobowych i kandydatów do szkolnictwa wojskowego, kierowanie do wojskowych komisji lekarskich, wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, , przenoszenie do rezerwy osób stających do kwalifikacji wojskowej, nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej, gromadzenie wyszkolonych zasobów żołnierzy rezerwy, sporządzanie analiz zasobów rezerw osobowych, prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej, wydawanie książeczek wojskowych i zaświadczeń, uzupełnianie jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami, zapewnienie dla jednostek wojskowych świadczeń osobistych i doraźnych świadczeń rzeczowych, utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa.

Niezmiernie ważnymi zadaniami, których realizacja zabezpiecza codzienne funkcjonowanie Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa Mokotów są: ochrona obiektu i informacji niejawnych, zabezpieczenie teleinformatyczne, prowadzenie korespondencji, obsługa prawno-administracyjna, obsługa kadrowo-personalna, zabezpieczenie potrzeb logistycznych, współdziałanie z oddziałem gospodarczym.

Te i szereg innych nie wymienionych zadań pośrednich są wymiernym dowodem na spełnianie przez Wojskowa Komendę Uzupełnień Warszawa Mokotów bardzo ważnej roli w systemie obronnym naszego państwa.  Łącznie teren administracyjny Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa – Mokotów to 731 km2, na którym zamieszkuje 477 000 mieszkańców.

 

     

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl