Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa-Mokotów jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej.

WKU Warszawa-Mokotów administruje teren obejmujący dzielnice: Wilanów, Mokotów i Ursynów oraz powiaty: Grójecki i Piaseczyński.

Do najważniejszych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy administrowanie rezerwami osobowymi Wojska Polskiego,  w tym:

  • uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
  • nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej,
  • kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej,
  • wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony,
  • powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej,
  • przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
  • prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

WKU Warszawa-Mokotów bierze udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.

Ponadto zadaniem WKU Warszawa-Mokotów jest promocja obronności i służby wojskowej przez współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie, organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie i współpracę z powiatowymi urzędami pracy.

WKU Warszawa-Mokotów zapewnia ponadto mobilizacyjne rozwinięcie jednostek wojskowych, wykonuje świadczenia na rzecz obrony, współpracuje z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa i bierze udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień.

Na przestrzeni lat zasięg terytorialny WKU Warszawa-Mokotów ulegał zmianom. Obecny został określony w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.03.2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (DZ.U. Nr 41, poz. 242 z późń. zm.).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl